این بخش در حال تکمیل میباشد.

اعضای تصویر محور

امیر تورنگ
مدیر اجرایی

امیر تورنگ

محمد یدملت
کارشناس

محمد یدملت

مسعود کرمی فر
مدیرعامل

مسعود کرمی فر